ProCut Punch Shear Cropper 45 ton

  • Punching 22mm in 15mm mild steel
  • Notching 8mm
  • Shearing flat bar 200mm x 12mm
  • 90 degree angle shearing 100mm x 100mm x 10mm
  • 45 degree angle shearing 70mm x 70mm x 6mm
  • Round bar and square bar 30/30
  • Throat depth 175mm